Meiltä saat tehokkaasti ja ammattitaidolla sosiaalialan asiantuntijapalveluita sosiaalitoimen ja terveydenhuollon vaihtuviin tarpeisiin.


Konsultatiiviset palvelut

Sosiaalityön konsultatiiviset palvelut kunnille

Tarjoamme kunnan työntekijän tueksi konsultaatioapua liittyen ajankohtaiseen työongelmaan asiakasprosessissa. Tavoitteena on yhdessä mentorin kanssa tutkia ja löytää ratkaisuja haastavaan asiakastilanteeseen. Apu voi olla neuvoja, määritelmiä tai toimintaohjeita.

Mentori antaa työntekijälle ehdotuksia ja ideoita, joita työntekijällä on mahdollisuus käyttää omassa työssään. Työntekijällämme on aina tarvittavalta osa-alueelta erityisosaamista, jota tarjotaan kunnan käyttöön.

Konsultatiivista palvelua voidaan käyttää myös asiakaspalaverissa, tilanteissa joissa työntekijä ja asiakas ovat asioista eri mieltä eikä yhteisymmärrykseen päästä. Mentorit ovat tilanteeseen nähden ulkopuolisia koollekutsujia, joiden tarkoituksena on toimia puolueettomana sovittelijana ristiriitatilanteessa. Heidän tarkoituksenaan on huolehtia siitä, että jokainen palaveriin osallistuva saa rauhassa puhua asiansa omasta näkökulmasta. Mentorin tehtävä on mahdollistaa vuoropuhelu, jonka lopputuloksena syntyy jatkon kannalta tärkeäksi koettu suunnitelma.

Eeda tarjoaa kunnan sosiaalitoimen tarpeeseen asiantuntijaa. Palveluiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä ja työyhteisöjä työhön liittyvissä haasteellisissa asiakastilanteissa. Asiantuntijaa voidaan käyttää myös työparina työskenneltäessä perheen parissa. Eedalla palveluksessa on perhepsykoterapeutteja, traumaterapeutteja ja neuropsykiatrista erityisosaamista omaavia työntekijöitä. Osalla työntekijöistämme on THL:n systeemisen työotteen koulutus.

Tutustu myös sosiaalityöntekijä.fi

Läheisneuvonpito

Läheisneuvonpito on asiakkaan läheisverkostoja aktivoiva sekä perheen osallisuutta vahvistava työmenetelmä, jota voidaan hyödyntää lastensuojelun asiakkuuksien eri vaiheissa. Läheisneuvonpitoon voidaan päätyä esimerkiksi läheisverkostoa selvitettäessä, huostaanottouhan alla tai vanhempien huoltajuuskiistojen yhteydessä.

Neuvonpidon koollekutsujana toimii aina lapsen asiakasprosessista ulkopuolinen työntekijä, jolla ei ole yhteyttä asiakkaaseen liittyvään päätöksentekoon.

Sosiaalipalvelut sosiaalityöntekijä Eeda Oy

Läheisneuvonpito on strukturoitu työtapa. Varsinaisen läheisneuvonpidon ohella prosessiin kuuluu neuvonpitoa edeltävä valmisteluvaihe sekä läheisneuvonpitoa seuraavan seurantavaiheen tapaamiset. Neuvonpitoja järjestetään asiakkaan asioissa yleensä 2-5 kertaa. Neuvonpidossa tehdään kirjallinen sopimus, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan tapaamisten aikana.

Eeda-sosiaalipalvelut tarjoaa laadukasta läheisneuvonpidon palvelukokonaisuutta lastensuojelun asiakasprosessin tueksi. Palvelun toteuttavat menetelmäkoulutetut ja ammattitaitoiset työntekijämme. Kunnan sosiaalityöntekijän kanssa käymme aina erikseen keskusteluja läheisneuvonpitoon liittyvistä toiveista, siinä käsiteltävistä aiheista sekä kokoonpanosta. Läheisneuvonpidon aikana hoidamme prosessiin kuuluvat käytännön järjestelyt ja kontaktoimme lastensuojelun asiakkuudessa olevan perheen ja hänen läheisverkostonsa, jonka kanssa neuvonpidossa on tarkoitus työskennellä.


Arviointiin ja selvityksiin liittyvät palvelut

Perhetilanteen selvitys

Perhetilanteen selvitys on lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkaille tarjottava korkealaatuinen sosiaalityöntekijävetoinen selvitys.

Selvityksen aikana työskennellään tiiviisti asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä parissa, kunnan sosiaalityöntekijän määrittelemänä ajankohtana. Työskentelyjakson aikana perhettä ja hänen verkostoaan tavataan sopimuksen mukaisesti.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi tilata asiakkuudessa olevalle perheelle perhetilanteen selvityksen silloin kun perheen kokonaistilanteesta halutaan lisäselvitystä, oikeanlaista tukimuotoa ei vielä tiedetä tai asiakasperhe ei ole hyötynyt aiemmista avohuollon palveluista. Selvitystyön tavoitteena on kartoittaa perheen tilanne mahdollisimman kokonaisvaltaisesti arvioiden erityisesti sitä, minkälaisesta tuesta perhe saattaisi jatkossa hyötyä.

Kunnan tilaamassa perhetilanteen selvityksessä sosiaalityöntekijän työparina on toinen sosiaalityöntekijä tai perheterapeutti, perheen tilanteesta ja tarpeista riippuen. Työskentelyn aikana sosiaalityöntekijä tekee arvioinnin asiakkaan voimavaroista ja perheen tuen tarpeesta BBIC-arviointikehikkoa hyödyntäen. Perheterapeutin tehtävänä on tuottaa tietoa perheen vuorovaikutussuhteista ja niiden vaikutuksesta perhetilanteeseen.

Olosuhdeselvitys

Pääsääntöisesti lapsen vanhemmat sopivat lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta keskinäisellä sopimuksella. Mikäli sopimukseen ei kuitenkaan vanhempien keskinäisten näkemyserojen vuoksi päästä, voidaan asia viedä puolueettoman tuomioistuimen päätettäväksi. Lapsen huoltoa ja tapaamista koskevat asiat käsitellään tällöin oikeudessa, jossa päätöksen lasta koskevassa asiassa tekee tuomari.

Tuomioistuimen on lapsen huoltajuuden tai tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden ratkaisemiseksi hankittava kaikki ratkaisun kannalta tarpeellinen tieto. Tällöin lapsen, huoltajien tai lapsen vanhempien asuinpaikan sosiaalilautakunnalta saatetaan pyytää olosuhdeselvitystä perheen tilanteesta.

Yrityksemme tarjoaa laadukasta selvitystyötä tuomioistuimen päätöksenteon perustaksi. Selvitykset tehdään aina parityönä, jotta voidaan varmistaa tehdyn selvityksen moninäkökulmainen asiantuntijuus. Olosuhdeselvityksen tekijöinä toimivat sosiaalityöntekijät. Kokonaisuudessaan prosessi kestää yleensä noin puoli vuotta ja sisältää keskimäärin 3-5 tapaamista per osapuoli.


Sosiaalialan asiantuntijatyö

Työparityö

Yrityksemme tuottaa sosiaalityöntekijän asiantuntijapalveluita sosiaalitoimen ja terveydenhuollon vaihtuviin tarpeisiin. Tarjoamme kuntien ja kuntayhtymien työntekijäpulaan, henkilöstövajeeseen ja sijaisuuksiin sosiaalityön henkilöstövuokrausta. Tällöin laillistettu sosiaalityöntekijä voi toimia joko kunnan sosiaalityöntekijän työparina tai mentori-työparina virkasuhteeseen juuri palkatulle tai vastavalmistuneelle työntekijälle. Yrityksemme kautta on mahdollista saada pitkään sosiaalityötä tehnyt ja kokenut asiantuntija tukemaan kunnan työntekijän työtä.

Sosiaalipalvelut

Kunnan sosiaalityöntekijän työparina vuokratyöntekijän työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiakkaiden, perheiden sekä heidän läheistensä tapaamiset, yhteistyöpalaverit verkostojen kanssa, sosiaalityöntekijää avustavat työtehtävät, sosiaalityön asiakaskirjaukset sekä kunnan työntekijään kohdistuva ammatillinen tuki tehtävälle työlle. Vuokratyöntekijä ei voi käyttää sosiaalityön virkasuhteeseen ominaista päätöksentekovaltaa eikä tehdä päätöksiä.

Eedan sosiaalityöntekijät ovat joko laillistettuja Valviran rekisterissä olevia sosiaalityöntekijöitä tai maisterivaiheen opiskelijoita, joilla on sijaispätevyys tehdä sosiaalityötä. Yrityksemme tarjoaa kunnalle sosiaalityöntekijöitä, jotka ovat käyneet läpi rekrytointiprosessin ja ovat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sekä työkokemuksensa puolesta soveltuvia toimimaan kyseisessä työtehtävässä. Tarjoamme sosiaalityöntekijöillemme vahvan moniammatillisen tiimin tuen.

Nepsy – neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä ja toiminnan ohjauksen haasteita. Neuropsykiatrisia erityispiirteitä ovat muun muassa ADHD, ADD, autismin kirjon oireyhtymät, kuten Asperger, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeudet ja kielelliset erityisvaikeudet.

Eedan neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla tuetaan neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia, nuoria tai heidän perheitään. Valmennuksen tarkoituksena on vahvistaa arjen sujuvuutta sekä asiakkaan toimintakykyä. Työskentelyjaksot ovat yksilöllisesti räätätöityjä ja ne rakennetaan asiakkaan tarpeista lähtöisin. Tapaamiset toteutetaan useimmiten asiakkaan luonnollisissa toimintaympäristöissä kuten kotona, koulussa, harrastuksissa tai työpaikalla, jolloin harjoiteltuja asioita voidaan suoraan siirtää käytäntöön.

Lastensuojelun edunvalvonta

Edunvalvojan tarkoituksena on lastensuojeluasiassa käyttää huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa. Lastensuojelulain 22 § mukaan lapsella tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja silloin, kun huoltaja ei voi puolueettomasti valvoa tai edustaa lapsen etua tai edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai lapsen edun turvaamiseksi.

Eeda-sosiaalipalvelut tarjoaa kunnille lastensuojelun edunvalvontaa. Kaikilla edunvalvojillamme on vankka kokemus lastensuojelusta sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelystä ja heillä on soveltuva sosiaalialan koulutus.