Yleisimmät kysymykset

 • Meillä on vapaita aikoja heti saatavilla, voit varata omasi käyttämällä ajanvarauspalveluamme.

 • Voit käyttää nettisivustomme ajanvarauspalvelua tai soittaa numeroon 020 730 7650.

 • Kyllä, suuri osa terapeuteistamme on käytettävissä myös etäyhteyksien kautta.

 • Kyllä, ajanvarauksen yhteydessä pääset valitsemaan kenen palveluita haluat käyttää.

 • Oma Väylä on Kelasta haettava kuntoutuspalvelu, joka on suunnattu neuropsykiarisen diagnoosin saaneille henkilöille. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea hakijaa työelämässä, opinnoissa, arjenhallinnan taidoissa sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja.

Psykoterapiapalvelut

 • Hoito- ja kuntoutusmuoto, jota tehdään yhteiskunnan eri sektoreilla niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa.
 • Tarkoituksena on lievittää tai poistaa psyykkisiä vaikeuksia ja asiakkaan kärsimystä. Se perustuu yleisimmin terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.
 • Terapiaa voidaan toteuttaa erilaisista viitekehyksistä käsin, mutta hoitomuodon perustana on aina asiakkaan ja psykoterapeutin välinen vuorovaikutus.

 • Terapeutteja on erilaisia kuten, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja lyhytterapeutti.
 • Sen lisäksi on useita asiantuntijoita, jotka tarjoavat asiantuntija konsultaatiota ja lyhytterapeuttista keskustelua. Terapeutti nimike ei ole nimikesuojattu.
 • Psykoterapeuttikoulutus kestää 4-6 vuotta, johon vaaditaan pohjakoulutus terveys- tai sosiaalialalta.  
 • Eedassa kaikki psykoterapeutit ovat Valviran rekisterissä ja lyhytterapeuteilta vaaditaan sosiaali- tai terveydenhuollon pätevyys.
 • Psykoterapeutti on Valviran eli sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontaviraston nimikesuojattu ammattinimike, jota voi käyttää henkilö, jolla on eli Valviran myöntämä oikeus nimikkeen käyttöön.  

 • Psykoterapia on psykososiaalista hoitoa, joka on tarkoitettu psyykkisen kärsimyksen ja tiettyjen mielenterveyden häiriöiden lievittämiseksi tai poistamiseksi, kuten masennus, ahdistushäiriö, riippuvuudet ja syömishäiriö.  Psykoterapia perustuu terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin.
 • Psykoterapian tavoitteena on parantaa ihmisen elämänlaatua, ihmissuhteita ja työkykyä. Psykoterapiaa on sekä pitkää kuntouttavaa psykoterapiaa että lyhytpsykoterapiaa.
 • Lyhytterapiassa keskitytään ennaltaehkäisemään haastavia tilanteita elämässä mahdollisimman varhain jo ennen ongelman syntyä. 

 • Kyllä. Yksilö-, perhe- ja paripsykoterapia ovat soveltuvia keinoja oman riippuvuusongelman hoidossa.
 • Riippuvuusongelma vaikuttaa myös läheisten ja perheen hyvinvointiin ja usein läheiset haluavat olla mukana hoidossa.  ( paihdelinkki.fi )

 • Psykoterapiaan tullaan, kun itsellä on herännyt huoli omasta jaksamisesta, hyvinvoinnista tai muutoksesta toimintakyvyssä.
 • Terapiaan voi hakeutua myös jos läheisissä suhteissa on vaikeuksia, jotka vaikuttavat omaan hyvinvointiin. 

 • Kyllä korvaa. Kelasta voi hakea psykoterapiaa koko perheelle tai parille.
 • Tätä varten tarvitaan lääkärinlausunto, joka pitää hakea erikoislääkäriltä.
 • Lähetettä erikoislääkärille voi pyytää oman hyvinvointialueen terveyskeskuksesta, yksityiseltä sektorilta tai työterveyshuollon kautta. Lääkärin tulee mainita, että psykoterapian suuntaus on perhe tai paripsykoterapia.

 • Psykoterapian hinta Eedassa on 95€/45 min, 125/ 60min ja 180€/90min. Eedasta voi ostaa yksityisesti psykoterapiaa tai hakea Kelan kuntoutuspsykoterapiaa perheille.
 • Kelan korvaamana omavastuuosuus vaihtelee niin, että omavastuuosuudeksi jää noin 30-60€ riippuen vastaanottoajan pituudesta.
 • Hyvinvointialueet tarjoavat psykoterapiaa ostopalveluna. Tätä voi tiedustella oman hyvinvointialueen terveydenhuollosta. Lisäksi korvausta lyhytpsykoterapiaan (10-20 kertaa) voi hakea työterveyshuollosta tai vakuutuksen kautta.

Sosiaalipalvelut

 • Neuvonpidon suunnitelmaa voidaan käyttää lastensuojelulain edellyttämänä asiakassuunnitelmana
 • Menetelmän avulla lisätään yhteistyötä ja ymmärrystä asiakasperheiden kanssa ja voimaannutetaan läheisverkostoa osallistumaan lasta koskevaan asiaan
 • Läheisneuvonpito on kustannustehokas menetelmä, ja sen avulla voidaan välttää toimimattomat avohuollon tukitoimet, huostaanotto tai kiireellinen sijoitus

 • Tukee lapsen vastuusosiaalityöntekijän tekemää työtä
 • Edistää asiakassuunnitelmaa
 • Arviointijakson aikana asiakasta ja hänen perhettään kuntoutetaan. Selvitys on interventio, jossa on terapeuttinen ja hoidollinen näkökulma.
 • Tukimuoto pystytään aloittamaan joustavasti ja nopeasti, työntekijät tekevät töitä myös virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin, jolloin aikataulujen yhteensovittaminen on helpompaa asiakkaiden kanssa
 • Sosiaalityöntekijät arvioivat perheen kokonaistilanteen puolueettomasti
 • Tehty selvitystyö on laadultaan hyvää ja moniammatillisesti tuotettua

 • Huoltaja ei terveydellisistä syistä pysty edustamaan lasta
 • Huoltaja ei käytä lapsen puhevaltaa
 • Huoltajat eivät kykene riittävästi erottamaan toisistaan omia ja lasten tarpeita
 • Huostaanottoon tai sijaishuoltoon liittyvä riitaisa tilanne
 • Lapsi jää äkillisesti vaille huoltajaa

Edunvalvojan tehtävänä on vahvistaa lapsen osallisuutta, lapsen edun toteutumista sekä lapsen oman puhevallan käyttöä lasta koskevassa asiassa. Edunvalvoja luo lapseen luottamuksellisen suhteen tapaamalla tämän ja keskustelemalla säännöllisesti tämän kanssa. Edunvalvoja osallistuu lasta koskeviin neuvotteluihin ja häntä kuullaan asianosallisena erilaisissa lastensuojelupäätöksissä.